Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ : Akruks, spol. s.r.o, Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 357 390 96
Kontakt : Ing. Nihad Malkic  Email: akruks@akruks.sk

Pri realizácii našej práce a povinností získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás.
Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

Zásady ochrany osobných údajov

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou smernicou a len počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené a poučené (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.
  • Objednávka tovaru a služieb právnym základom spracúvania osobných údajov na účely pnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá  (na diaľku) medzi zákazníkom(dotknutou osobou) a prevádzkovateľom podľa §13 ods.1 písmeno b)   zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  (nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby)
  • Marketingová komunikácia so zákazníkom (oprávnený záujem) právnym základom spracúvania je osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa (informovanie zákazníka o novom tovare a službách napr. newsletter) podľa §13 ods.1 písmeno f)   zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– oprávnený záujem prevádzkovateľa,  (nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby)
  • Marketingová komunikácia so zákazníkom (bez predchádzajúceho vzťahu) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov odst 1 písmeno a) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Ďalšie sú jednotlivo uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.    

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002  Z. z. o archívoch a registratúrach.

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania, prosím, kontaktuje prevádzkovateľa.

Nastavenia

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa