Obchodné podmienky internetového obchodu

Akruks, spol. s r.o.
Vydané dňa 02.04.2012
Upravené dňa: 01.01.2017

Prosím prečítajte si naše obchodné podmienky.
Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúcim je spoločnosť Akruks, spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35739096, IČ DPH: SK2020242697, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16588/B (ďalej len „predávajúci“). Kupujúcim sa rozumie koncový spotrebiteľ – fyzická osoba, alebo podnikateľský subjekt – t.j. každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČO a/alebo DIČ a/alebo názov a sídlo organizácie (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného styku zmluvných strán. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia takejto individuálnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa budú vzťahovať na každý obchodný styk uzavretý na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri predaji, nákupe a reklamácii tovaru. 1.4. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúcim koncový spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Objednávka

2.1. Pri objednávke vyberá kupujúci tovar z ponuky prezentovanej na stránke internetového obchodu predávajúceho, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, k čomu predávajúci využije kontaktné údaje zadané kupujúcim pri objednaní tovaru. Automatické potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.2. Cena tovaru v internetovom obchode je vždy aktuálna a platná. Všetky ceny sú uvedené bez DPH aj s DPH, ceny za dopravu a úhradu tovaru sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky kupujúceho. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v záväznom potvrdení objednávky. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.3. Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.
Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bez odkladu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

3. Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky kupujúceho a jej záväzným akceptovaním zo strany predávajúceho, pričom dodávka tovaru bude podľa aktuálnej dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná v čo možno najkratšom termíne, najneskôr však v lehote do 30 dní. Vo výnimočných prípadoch alebo ak sa tovar nenachádza na sklade môže byť dodacia doba aj dlhšia, čo predávajúci rieši po dohode s kupujúcim individuálne.

3.2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho, ktorý pri objednaní tovaru v časti „adresa doručenia“ uviedol miesto dodania tovaru. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Tovar môže byť kupujúcemu dodaný prostredníctvom:

  • slovenskej pošty

  • kuriérskou službou

  • vlastnou dopravou predávajúceho

  • alebo osobným prevzatím zo strany kupujúceho v sídle predávajúceho (miesto odberu však nemá charakter predajného miesta, t.j. tovar bude kupujúcemu na mieste vydaný len na základe úhrady kúpnej ceny vopred – formou bankového prevodu alebo platobnou kartou, bez možnosti platby v hotovosti)

Predávajúci upovedomí kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o termíne dodania tovaru na miesto určenia, v prípade osobného odberu v sídle predávajúceho avizuje kupujúcemu vopred, kedy bude tovar pripravený k prevzatiu (na mieste odberu sa nenachádza sklad).

3.3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho doručenia na miesto odberu a prevzatý okamihom fyzického prevzatia kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom. Súčasťou každej dodanej zásielky je návod na použitie výrobku (pokiaľ je súčasťou výrobku) a tiež originálny daňový doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list (pokiaľ výrobok neobsahuje samostatný záručný list).

3.4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste odberu. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 euro za každý deň uskladnenia. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, kedy bol povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

3.5. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať zásielku – t.j. tovar ako i obal, či nie je mechanicky poškodený (porušenie pásky, poškodenie krabice, kompletnosť balíka) a v prípade ak kupujúci zistí poškodenie zásielky, je povinný aj za prítomnosti prepravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru a bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho za účelom riešenia reklamácie. Dodatočná reklamácia neúplnej alebo poškodenej zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou nebude akceptovaná.

4. Platobné podmienky

4.1. Platobné podmienky riešia spôsob úhrady ceny za tovar. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu prevzatia tovaru. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.2. Kupujúci má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny:
a) dobierka – kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru v hotovosti poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)
b) bankovým prevodom – kupujúci poukáže kúpnu cenu v prospech účtu predávajúceho, ktorý mu v záväznej akceptácii objednávky uvedie č.účtu a príslušný variabilný symbol pre identifikáciu platby
c) platobnou kartou – cez systém TatraPay je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde uskutoční platobnú transakciu a jej autorizáciou je platba zrealizovaná okamžite

Tovar zostáva majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Až okamžikom zaplatenia celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho.

5. Odstúpenie od zmluvy.

5.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch internetového obchodu, alebo písomne listom na adresu sídla predávajúceho, pričom v oznámení o odstúpení je kupujúci povinný uviesť údaje špecifikujúce objednávku (meno, priezvisko, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, atď.) a zároveň uviesť spôsob, akým má predávajúci vrátiť kupujúcemu už prijaté plnenie (najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu).

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

5.2. Právo predávajúceho na odstúpenie: Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je však predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

5.3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia. Ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, berie zároveň na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a kompletný v pôvodnom nepoškodenom obale, s originálnym dokladom o kúpe a so všetkým príslušenstvom (so záručným listom, s poskytnutým návodom na použitie, atď.). Kupujúci je povinný doručiť tovar predávajúcemu osobne alebo na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z dopravcov (napr. Slovenská pošta, kuriérska služba).
Po obdržaní vráteného tovaru podľa uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar na jeho účet alebo adresu v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6. Záručné podmienky

6.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

6.2. Dopravné náklady, ktoré vzniknú pri zistení poruchy na reklamovanom zariadení, ktoré je v záručnej lehote hradí predajca v rámci SR. Tovar zasielaný z krajín mimo územia SR si kupujúci hradí v plnej výške sám.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.2. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Akúkoľvek zmenu a jej účinnosť predávajúci vyhlási na svojich internetových stránkach, či iným vhodným spôsobom.


Obchodné podmienky nadobudli platnosť dňa: 02.04.2012

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa