Ochrana osobných údajov

Akruks, spol. s r.o.
Vydané dňa 21.05.2018

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb od spoločnosti Akruks, spol. s r.o.  a za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

 

I. Všeobecné informácie k návšteve webovej stránky – www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk
 
a) Webtracking (sledovanie stránok)


Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú vymedzené nižšie, v sekcii „Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu“). Takto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb.

Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej internetovej ponuky a zodpovedajúcej optimalizácie našej ponuky využívame služby spoločnosti Google Analytics a Livechatoo, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti monitoringu webu. V rámci predmetnej certifikácie je zhromažďovanie a spracúvanie trackingových údajov podrobené konformite s ochranou a bezpečnosťou osobných údajov.

 

Podmienky certifikácie:


Katalóg s požiadavkami na ochranu osobných údajov – V1.2

Zákonné požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov

Zásady IT bezpečnosti pri súčasnom stave techniky s oporou na základnej IT ochrane podľa BSI, ako aj ISO 27 000,

Kontrolná správa TR00610.

 

Okrem toho je s cieľom atraktívneho zostavenia internetovej stránky využívaný modul firmy Livechatoo, ktorý monitoruje pohyb anonymných návštevníkov v prostredí webovej stránky a umožňuje z webovej lokality viesť okamžitú komunikáciu medzi návštevníkom a operátorom. Modul prispieva k pochopeniu, ktoré stránky a služby sú pre návštevníka obzvlášť atraktívne a o ktoré produkty má návštevník záujem.

Údaje ktoré sa zhromažďujú kvôli webtrackingu

Počas návštevy stránky www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk sú prostredníctvom zabudovaného modulu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

- Žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)

- Typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)

- Jazyk prehliadača (napr. slovenčina)

- Geografické údaje s určením štátu a mesta

- Používaný operačný systém (napr. Windows XP)

- Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača

- Rozlíšenie obrazovky

- Aktivácia JavaScript

- Zapnutie/vypnutie Java

- Zapnutie/vypnutie cookies

- Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)

- IP adresa – čo najrýchlejšie anonymizovaná

- Čas prístupu

- Kliknutia

príp. obsah formulárov (pri textových poliach, ako napr. meno a heslo, je prenesená iba informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“)

Odvolanie/nesúhlas s uchovávaním údajov

Ako návštevník stránky www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk môžete vyjadriť nesúhlas s ukladaním anonymizovaných údajov užívateľa. Tým nebudú údaje v budúcnosti zaznamenávané. V prípade vyjadrenia vášho nesúhlasu, nebudú na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk zaznamenávané a spracúvané ani anonymizované údaje, ktoré boli získane počas vašej aktivity. Pre vylúčenie z webtrackingu budú nastavené 2 cookies domény www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk. Tieto cookies vylučujú budúce sledovanie webu prostredníctvom poskytovateľa Google Analytics. Toto vylúčenie zo spracúvania údajov platí po dobu, kým nebudú tieto cookies vami vymazané.

 

b) IP adresa

IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. IP adresy v našom systéme sú uchovávané anonymizované, pričom posledný oktet je nahradený písmenom „x“, aby boli uchované dáta trvalo anonymné a nemohli byť ďalej nepriamo priradené konkrétnemu užívateľovi.c) Cookies

Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že funkcie nákupného košíka a objednanie produktov je možné iba za predpokladu, že ste aktiváciu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám stránky www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk, akceptovali. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

 

Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:

Čisto technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk stránky pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. zníženie zaťaženia, funkcia prihlasovania, životnosť: jedna relácia; funkcionality nákupného košíka, životnosť: 30 dní). [Akruks]

Posledné kliknutie, resp. Last Click – (pre ukončenie relácie, životnosť: jedna relácia) [PrestaShop CMS, Google Analytics, Livechatoo]

Dočasné cookies (pre rozpoznanie relácie, životnosť: jedna relácia) [PrestaShop CMS, Google Analytics, Livechatoo]

Ever cookies (rozpoznanie nových a stálych zákazníkov, životnosť: max. 60 mesiacov) [PrestaShop CMS, Google Analytics, Livechatoo]

Konverzné cookies (pre sledovanie konverzií, životnosť: 7, resp. 30 dní) [PrestaShop CMS, Google Analytics, Livechatoo]

 

V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výlučne na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk, môžete vyjadriť nesúhlas (pozri bod I. a) Webtracking (sledovanie stránok)).


d) Vyhľadávač pobočky firmy

V prípade, že sa rozhodnete využiť našu službu vyhľadávača adresy cez kontaktnú stránku. V tejto súvislosti platia ustanovenia z bodu I. b) IP adresy. Pre vyhľadávač pobočky firmy je používaný Google Maps. To znamená, že vo vašom počítači sú pri vyhľadávaní ukladané aj cookies spoločnosti Google. Dbajte preto na podmienky používania a ustanovenia o ochrane osobných údajov Google Maps. V nastavení prehliadača môžete tieto cookies povoliť alebo zamietnuť. Vyhľadávač je vám dostupný aj pri zobrazení z mobilných telefónov. Adresu môžete vyhľadávať na základe hľadaného pojmu (PSČ alebo obec/mesto) alebo na základe aktuálnej polohy pri zobrazení mobilnej verzie stránky. Ak zvolíte vyhľadávanie na základe aktuálnej polohy, bude mobilným prehliadačom určená vaša poloha a budete vyzvaný, aby ste (ne)potvrdili danú službu. V prípade nepotvrdenia vám služba nemôže byť poskytnutá.


Ak nám dovolíte použiť informácie o vašej polohe, budú tieto zohľadnené pri vyhľadávaní. Informácie sú využité výlučne na vašu lokalizáciu na mape a zobrazenie firemnej pobočky. Určovanie polohy si môžete deaktivovať vo svojom mobilnom telefóne.

 

II. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov 

 

a) Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je Akruks, spol. s r.o. (www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk).

 

b) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o vecných a osobných pomeroch o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe, ako napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, ako aj iné údaje, ktoré sú vami zadávané pri využívaní služieb registrácie alebo založenia zákazníckeho konta. Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú dotknuté touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

c) Formulárové údaje

Na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, na účely využívania našich služieb. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Ak sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.

 

d) Zákaznícke konto

Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené zákaznícke konto. Tým získavate priamy prístup k vašim u nás uloženým údajom a zároveň môžete nahliadnuť do vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať vaše osobné údaje, uložené v zákazníckom konte, ako aj zasielanie newslettera. Založením zákazníckeho konta súhlasíte, že údaje vo vašom zákazníckom konte budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb zákazníckeho konta. Založením zákazníckeho konta nám tiež udeľujete váš súhlas na zaznamenávanie a vyhodnocovanie vášho nákupného správania na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste v online obchode nakúpili) a zobrazovanie personalizovaného obsahu na tejto stránke (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie). Ak ste si založili zákaznícke konto, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk, bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).


Ak si takéto spracúvanie vašich údajov neželáte, môžete vaše zákaznícke konto kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto“ a realizovať objednávky ako hosť. Vezmite, prosím, do úvahy podmienky používania v bode 12 Všeobecných obchodných podmienok. Vaše osobné údaje budeme na účely uvedené v tomto bode spracúvať len počas trvania vášho zákazníckeho konta.


Vezmite prosím na vedomie, že založenie zákazníckeho konta nie je podmienkou využívania online obchodu www.akruks.sk – nákupy  v eshope môžete kedykoľvek využívať aj ako hosť.

 

e) Účel použitia

Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto údaje použité iba za:

Účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom eshopu www.akruks.sk a stránky www.detektor-lzi.sk medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, marketingovými účelmi, ak ste si na stránke www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk založili zákaznícke konto, a to na právnom základe vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta.


Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a vaše platobné údaje. Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.

 

f) Email newsletter

Pre odosielanie newsletterov používame tzv. double opt in metódu. To znamená, že naše reklamné e-maily budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zákazníckej linky.  

 

g) Individuálna reklama

Našim cieľom je neustále zlepšovanie a používateľsky príjemné zostavenie a zobrazovanie našej internetovej stránky. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (vašej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy (napr. newsletter) využívame poskytnuté a automaticky generované informácie. K tomu patria napr. informácie o tom, na ktorý teaser/banner na stránke ste klikli, ktoré výrobky ste si vo svojom prehliadači prezerali, a ktoré výrobky ste otvorili z ponuky newsletterov, ako aj informácie o počítači a internetovom spojení, operačnom systéme a platforme, dátume a čase vašej návštevy. Tieto informácie využívame len v prípade, ak ste nám na takéto použitie udelili váš súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely prostredníctvom založenia zákazníckeho konta. Tieto údaje používame len v pseudonymizovanej forme, teda forme, ktorá neumožňuje tieto údaje priradiť k individuálnej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uchovávané osobitne. Ak si neželáte dostávať personalizovanú reklamu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že vaše zákaznícke konto môžete kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto alebo môžete kontaktovať, zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára alebo na našich kontaktných údajoch, uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

 

h) Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).


IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizované. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.

 

III. Bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.


Prístup k vášmu zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. Spoločnosť Akruks, spol. s r.o. nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.

 

IV. Nesúhlas s použitím údajov a ich výmaz

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoje zákaznícke konto môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Moje konto“ a odhlásiť sa z odberu newslettera prostredníctvom linku pre odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.


Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

 

V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (I) právo na prístup k vašim osobným údajom, (II) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (III) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (IV) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (V) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.


Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára.


Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete obrátiť e-mailom na akruks@akruks.sk alebo poštou na sídle spoločnosti Akruks, spol. s r.o.: Galvaniho 8, 821 04 Bratislava alebo telefonicky na čísle: 0905 614 421. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.


Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.


Služby poskytované v rámci stránky www.akruks.skwww.detektor-lzi.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

 

Vytvorením zákazníckeho konta potvrdzujem, že chcem dostávať personalizované obsahy, ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, servisné služby a informácie. Vytvorením zákazníckeho konta tiež súhlasím s tým, aby Akruks, spol. s r.o. zaznamenávala a vyhodnocovala mnou poskytnuté údaje, informácie uložené v mojom zákazníckom konte, ako aj údaje o zľavách, ak sú k dispozícii, a aby priradila moje užívateľské správanie k môjmu zákazníckemu kontu. Tento súhlas môžem vo vzťahu k spoločnosti kedykoľvek odvolať zrušením konta.

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa