Reklamačné podmienky


Vydané dňa 02.04.2012

 Za súhlas s reklamačnými podmienkami sa považuje objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho v súlade s platnými obchodnými podmienkami E-shopu AKRUKS, spol. s r. o.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Ak tovar vykazuje vady, ktoré nezavinil kupujúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar na adresu sídla predávajúceho a zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu druh a rozsah reklamovanej závady tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním či nekonaním zo strany kupujúceho. Pokiaľ tovar vykazuje vady resp. nesúlad s kúpnou zmluvou už pri jeho prevzatí, je kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho – v prípade, že tak neučiní hneď, môže uplatniť nároky z takto zistených vád len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho preberania.

 

Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Ak je tovar tesne pred koncom záruky odporúčame zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné.
 

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru (vrátane kompletného príslušenstva, dokumentácie a návodu) predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

Odovzdanie tovaru:

Pred uplatnením reklamácie by mal kupujúci dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nesprávnym nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.
Odporúčame kupujúcemu stručne prekonzultovať s našim technikom, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napríklad správnym nastavením prístroja, iným zapojením, alebo výmenou ovládačov.
Reklamovaný tovar môže kupujúci predávajúcemu doručiť osobne, prostredníctvom poverenej osoby alebo poslať na vlastné náklady prepravnou službou, predávajúci nepreberá tovar zaslaný na dobierku. Tovar je vhodné zabaliť do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Prepravu tovaru naspäť kupujúcemu po uznaní reklamácie zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Iný než uvedený spôsob prepravy uhrádza kupujúci.

Akékoľvek nejasnosti či doplňujúce otázky môže kupujúci konzultovať telefonicky alebo e-mailom so servisným strediskom predávajúceho (viď kontakty internetového obchodu).

Prevzatie tovaru a záruka:

Tovar, ktorý zákazník reklamuje, nesmie byť poškodený mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, zalomený kábel, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel, poškodené plomby, atď.) ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji), inak kupujúci stráca nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.
K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o nákupe / dodacieho listu s výrobným číslom vadného výrobku a čo možno najpodrobnejší popis závady (reklamačný protokol) spolu s popisom podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. V prípade reklamovania viacerých výrobkov treba uvedené náležitosti uviesť ku každému zvlášť a k zásielke priložiť aj ich zoznam.

Záručné podmienky sa vzťahujú na závady, ktoré vznikli pri bežnom používaní výrobku, nevzťahujú sa však na jeho bežné opotrebenie spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nie je dôvodom pre reklamáciu. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené hrubým zaobchádzaním či násilným pôsobením na výrobok (náraz, pád, voda, prach a pod.), mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kamery, dvr, napájacie zdroje a pod.), výrobky poškodené nedbanlivosťou, neodborným zásahom, nedodržaním určených technických podmienok pre inštaláciu a používanie, nepoužívaním podľa návodu na použitie a na vady vzniknuté v dôsledku opráv, ktoré nevykonávala oprávnená osoba. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou.

Predávajúci neručí za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, neodborným zapojením, alebo neodborným používaním výrobkov.
Predávajúci taktiež neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (pevné disky, flash disky a pod.) a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich prípadnou stratou, zneužitím alebo poškodením. V prípade, ak reklamovaný výrobok obsahuje počítačové údaje alebo uložené dáta, predávajúci odporúča kupujúcemu aby si pred začiatkom reklamačného konania vyhotovil kópie týchto údajov, prípadne ich na žiadosť kupujúceho a na jeho náklady môže vyhotoviť predávajúci.                                               

Predávajúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru do reklamačného procesu v prípade, ak reklamovaný tovar, jeho časti alebo súčasti sú výrazne znečistené alebo inak nespĺňajú základné hygienické predpoklady pre manipuláciu s nimi.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia. Ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, berie zároveň na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a kompletný v pôvodnom nepoškodenom obale, s originálnym dokladom o kúpe a so všetkým príslušenstvom (so záručným listom, s poskytnutým návodom na použitie, atď.). Kupujúci je povinný doručiť tovar predávajúcemu osobne alebo na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z dopravcov (napr. Slovenská pošta, kuriérska služba).
Po obdržaní vráteného tovaru podľa uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (prípadne zníženú o sumu vynaložených nákladov) na jeho účet alebo adresu v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Reklamačná doba a vyriešenie reklamácie:

Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi SR bezodkladne v čo možno najkratšom čase, najneskôr však v rámci reklamačnej doby do 30 dní. Táto lehota nie je záväzná vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO - jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Vyriešenie reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo mailom. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo  odôvodnené zamietnutie reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu uplatnenia reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie poplatok za uskladnenie v sume 1 euro/deň.

V prípade neoprávnenej reklamácie sa účtuje poplatok za diagnostiku a náklady spojené s manipuláciou a dopravou reklamovaného výrobku vo výške 25,-EUR.

Neoprávnená reklamácia je taká, pri ktorej sa zistí, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí testovaním v autorizovanom servise.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa